Ausstellung Bornholm (DK) 30.06.2012


Brooklynbear Ambassador

Katalognr: 3
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Gunnar Nymann (DK)
Anwartschaft: CK, 3.BHK, CERT-R

Cannon Bears Starrider

Katalognr: 4
Bewertung: SG2
Klasse: Zwischen
Richter: Gunnar Nymann (DK)

Egebaeks Lazy Bumblebee

Katalognr: 5
Bewertung: gut
Klasse: Offene
Richter: Gunnar Nymann (DK)

Cannon Bears Easy To Please

Katalognr: 6
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Gunnar Nymann (DK)
Anwartschaft: CK, 2.BHK, CERT

Moonshinelovers Jewel of Sapphire

Katalognr: 7
Bewertung: SG2
Klasse: Offene
Richter: Gunnar Nymann (DK)

Cannon Bears One of Those Days

Katalognr: 8
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Gunnar Nymann (DK)
Anwartschaft: CK, 1.BHK, BOB

Cannon Bears Open Wide

Katalognr: 9
Bewertung: SG1
Klasse: Jugend
Richter: Gunnar Nymann (DK)

Cannon Bears This One´s for You

Katalognr: 10
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Gunnar Nymann (DK)
Anwartschaft: CK, 1.BTK, CERT, BOS

Newf Of Marks Inka-Tinka

Katalognr: 11
Bewertung: SG3
Klasse: Offene
Richter: Gunnar Nymann (DK)

Newf Of Marks Inka-Trine

Katalognr: 11
Bewertung: gut
Klasse: Offene
Richter: Gunnar Nymann (DK)

Moonshinelovers W.D Clarabelle Cow

Katalognr: 12
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Gunnar Nymann (DK)

Moonshinelovers H.C.A. Angel

Katalognr: 13
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Gunnar Nymann (DK)
Anwartschaft: CK, 1.BTK, CERT, BOS