Kennel Yahka (ARG)

Name Birth Gender Color Photo
Yahka Afrodita 2007/09/08
S
Yahka Anam Cara 2007/01/03
S
Yahka Aramis 2007/09/08
S
Yahka Artemisa 2007/09/08
S
Yahka Atenea 2007/09/08
S
Yahka Athos 2007/09/08
S
Yahka Cara Diarmad 2007/01/03
S
Yahka Dartagnan 2007/09/08
S
Yahka Demeter 2007/09/08
S
Yahka Gaia 2007/09/08
S
Yahka Kaliyama Mitra 2007/01/03
SrSW
Yahka Porthos 2007/09/08
S
Yahka Umbra Lugh 2007/01/03
S