Kennel Lednickiego Zakola (PL)

Name Birth Gender Color Photo
Ariston z Lednickiego Zakola 2009/05/27
SrB
Ashanti z Lednickiego Zakola 2009/05/27
SrB
Bea z Lednickiego Zakola 1994/11/16
B
Ben z Lednickiego Zakola 1994/11/16
Billy z Lednickiego Zakola 1994/11/16
B
Bonni z Lednickiego Zakola 2010/05/26
B
Bora z Lednickiego Zakola 1994/11/16
B
Boston z Lednickiego Zakola 2010/05/26
B
Brazyl z Lednickiego Zakola 2010/05/26
B
Brezja z Lednickiego Zakola 2010/05/26
B
Brisa z Lednickiego Zakola 2010/05/26
B
Brownylear z Lednickiego Zakola 2010/05/26
B
Bruno z Lednickiego Zakola 2010/05/26
B
Brystol z Lednickiego Zakola 2010/05/26
B
Cati z Lednickiego Zakola 2010/09/05
SrB (DNA)
Chamel z Lednickiego Zakola 0000/00/00
Coria z Lednickiego Zakola 2010/09/05
S
Czan z Lednickiego Zakola 1995/11/09
Czan z Lednickiego Zakola 2010/09/05
S
Dandys Zoya Cancrimo z Lednickiego Zakola of Charmante 2011/06/26
B
Daytona Cancrimo z Lednickiego Zakola 2011/06/26
B
Deyb z Lednickiego Zakola 1996/06/29
SrB
Dick z Lednickiego Zakola 1996/06/29
SrB
Dora z Lednickiego Zakola 1996/06/29
Draif z Lednickiego Zakola 1996/09/26
B
Edgar Cancrimo z Lednickiego Zakola 2011/09/08
B
Elena Cancrimo z Lednickiego Zakola 2011/09/08
Elfa z Lednickiego Zakola 1997/03/26
B
Emilia Cancrimo z Lednickiego Zakola 2011/09/08
Emir z Lednickiego Zakola 1997/03/26
B
Era z Lednickiego Zakola 1997/03/26
B
Eternal Legend Cancrimo z Lednickiego Zakola 2011/09/08
SrB
Farley Cancrimo z Lednickiego Zakola 2011/12/16
B
Fatma z Lednickiego Zakola 0000/00/00
B
Faye Cancrimo z Lednickiego Zakola 2011/12/16
B
Fiona z Lednickiego Zakola 0000/00/00
B
Gema Cancrimo z Lednickiego Zakola 2012/05/22
B
Genevieve Vivian Cancrimo z Lednickiego Zakola 2012/05/22
B
Gera z Lednickiego Zakola 1998/05/12
B
Gerome Cancrimo z Lednickiego Zakola 2012/05/22
B
Giada Cancrimo z Lednickiego Zakola 2012/05/22
B
Ginevra Cancrimo z Lednickiego Zakola 2012/05/22
B
Goggen Cancrimo z Lednickiego Zakola 2012/05/22
B
Gordo The Great Cancrimo z Lednickiego Zakola 2012/05/22
B
Hebonys Misty Moon Cancrimo z Lednickiego Zakola 2012/08/24
SrB
Hebry z Lednickiego Zakola 1999/06/04
B
Hope Cancrimo z Lednickiego Zakola 2012/08/24
SrB
Hugo Cancrimo z Lednickiego Zakola 2012/08/24
SrB
Iglo z Lednickiego Zakola 0000/00/00
Jack Cancrimo z Lednickiego Zakola 2013/04/02
B
Jackson Cancrimo z Lednickiego Zakola 2013/04/02
B
Jagoda Cancrimo z Lednickiego Zakola 2013/04/02
B
Jeep Cancrimo z Lednickiego Zakola 2013/04/02
B
Jena z Lednickiego Zakola 2001/03/30
SrB
Jim Cancrimo z Lednickiego Zakola 2013/04/02
B
Jin Cancrimo z Lednickiego Zakola 2013/04/02
B
John Cancrimo z Lednickiego Zakola 2013/04/02
B
Joker Cancrimo z Lednickiego Zakola 2013/04/02
B
Jolka Cancrimo z Lednickiego Zakola 2013/04/02
B
Joop Cancrimo z Lednickiego Zakola 2013/04/02
B
Jowita Cancrimo z Lednickiego Zakola 2013/04/02
B
Jukon z Lednickiego Zakola 2001/03/30
B
Julian Cancrimo z Lednickiego Zakola 2013/04/02
B
Kahena Cancrimo z Lednickiego Zakola 2013/09/04
B
Kenya z Lednickiego Zakola 2001/11/13
B
Khalycie Cancrimo z Lednickiego Zakola 2013/09/04
Kornelia Cancrimo z Lednickiego Zakola 2013/09/04
Laguna z Lednickiego Zakola 2017/05/12
B
Luna z Lednickiego Zakola 2017/05/12
B
Mafik George z Lednickiego Zakola 2004/02/27
B
Magnum Cancrimo z Lednickiego Zakola 2014/09/06
B
Margo Cancrimo z Lednickiego Zakola 2014/06/09
B
Mary Lou z Lednickiego Zakola 2004/02/27
B
Mefi z Lednickiego Zakola 2004/02/27
B
Melody Cancrimo z Lednickiego Zakola 2014/06/09
B
Mercedes Cancrimo z Lednickiego Zakola 2014/06/09
B
Mia Cancrimo z Lednickiego Zakola 2015/12/01
B
Mocha Cancrimo z Lednickiego Zakola 2015/12/01
B
Neron Cancrimo z Lednickiego Zakola 2015/08/28
B
Nikita Cancrimo z Lednickiego Zakola 2015/08/28
B
Nobel Cancrimo z Lednickiego Zakola 2015/08/28
B
Padora z Lednickiego Zakola 2005/04/08
SrB
Roma z Lednickiego Zakola 2005/04/14
B
Rona z Lednickiego Zakola 2005/04/14
B
Sendi z Lednickiego Zakola 2006/04/13
B
Tora z Lednickiego Zakola 2006/11/03
B
Tores z Lednickiego Zakola 2006/11/03
B
Toska z Lednickiego Zakola 2006/11/03
B
Umbro z Lednickiego Zakola 2007/10/26
B
Wella z Lednickiego Zakola 2008/02/13
SrB
Zamos z Lednickiego Zakola 2009/03/16
B
Zaria z Lednickiego Zakola 2009/03/16
B
Zjana z Lednickiego Zakola 2009/03/16
B